Tiny Vegan V by @entertherabbithole

Vegan V tiny tattoo